Petiții

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin postă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi si instituţii publice. (art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările ulterioare).

Pentru depunerea unei petiţii vă rugăm sa transmiteți un email cu subiectul „PETIȚIE” pe adresa maguraprimarie@yahoo.com cu urmatoarele date:

  • Nume și prenume
  • Adresa de email validă
  • Adresa completă (strada, localitate, judet)
  • Detalierea petiției

Datele furnizate vor fi folosite în conformitate cu legile si regulamentele în vigoare.

Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru datele furnizate. În cazul în care aceste date sunt gresite/false nu vă vom putea furniza informatiile/datele solicitate.

Termenul de răspuns la petiții, stabilit în baza art. 15 din Legea Nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului Nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, este de 30 de zile de la data înregistrării (45 de zile în cazul petițiilor ce necesită o cercetare mai amănunțită).

  • Notă de informare privind informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal:

Vă aducem la cunostinţă faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Primăria Comunei Măgura, cu respectarea tuturor prevederilor Regulamentului European nr. 679/2016, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ale administraţiei publice locale.

Orice persoană care vizitează site-ul instituției www.comunamagura.ro și transmite online o petiție Primăriei Comunei Măgura, oferind date cu caracter personal în mod voluntar instituției publice, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc, pentru următoarele:

  • Să primească pe e-mail număr de înregistrare din registrul de evidență, pentru cererea depusă conform OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;
  • Să primească răspuns din partea Primăriei, pe e-mail;
  • Datele personale (e-mail-ul furnizat) să poată fi prelucrate de către Primăria Măgura în scopuri statistice.

Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la sediul instituţiei.

Vă informăm că petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare nu se iau în considerare și se clasează conform art.7 din OG27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor.

Vă mulțumim.

Comments are closed.