Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 22/2022privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA –COMPONENETA 10 –FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare si a cheltuielilor legate de proiectul pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea moderata a caminului cultural din Com. Magura, Sat. Magura, Judetul Buzau pentru imbunatatirea serviciilor publice”.2022/06/17
HCL 21/2022privind modificarea cheltuielilor aferente proiectului ,,Extindere scoala si construire sala de sport în sat Magura,comuna Măgura, judeţul Buzău”2022/05/31
HCL 20/2022privind stabilirea spațiului de depozitare provizorie a deșeurilor periculoase provenite de la populație și stabilirea spațiului necesar pentru colectarea separată a deşeurilor de hârtie şi carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, deşeuri de baterii şi acumulatori şi deşeuri voluminoase, inclusiv saltele şi mobilă, colectate de la locuitorii comunei Magura județul Buzău2022/05/31
HCL 19/2022privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 46 din 19 noiembrie 20212022/05/31
HCL 18/2022privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeţei disponibile de 8,31 ha care aparţine islazului comunal aflat în domeniul privat al Comunei Magura, Judeţul Buzău2022/04/29
HCL 17/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Magura în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație2022/04/29
HCL 16/2022privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului general estimativ pentru proiectul „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA MAGURA, SATELE APARTINATOARE MAGURA SI CIUTA, JUDETUL BUZAU”2022/04/12
HCL 15/2022privind aprobarea proiectul „INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA MAGURA, SATELE APARTINATOARE MAGURA SI CIUTA, JUDETUL BUZAU”2022/04/12
HCL 14/2022privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin sub-masura 7.2 al comunei Magura2022/03/28
HCL 13/2022privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al comunei Măgura, judeţul Buzău.2022/03/28
HCL 12/2022privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Magura a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Magura2022/03/28
HCL 11/2022privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie,mai,iunie 20222022/03/28
HCL 10/2022privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei Măgura, judeţul Buzău la data de 31 decembrie 20212022/02/10
HCL 9/2022privind stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Măgura în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”HCL pentru stabilirea unor mandate speciale reprezentantului comunei Măgura în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/10
HCL 8/2022privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Măgura pentru anul 20222022/02/10
HCL 7/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Măgura în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”sa voteze aprobarea modificarii contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare2022/02/10
HCL 6/2022privind modificarea membrilor si a Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Măgura este membru asociat2022/01/27
HCL 5/2022HCLprivind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 40 din 28 august 2017 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care beneficiaza utilizatorii fara contract din comuna Magura2022/01/27
HCL 4/2022privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, judeţul Buzău pentru anul şcolar 2022 – 2023.2022/01/27
HCL 3/2022HCL pentru aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20212022/01/27
HCL 2/2022privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea casatoriilor in sediului Primariei comunei Magura, in afara acestuia, precum si a instituirii taxelor speciale pentru acest serviciu2022/01/27
HCL 1/2022privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2021 a sectiunii de dezvoltare2022/01/07
HCL 47/2021privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Magura în anul şcolar 2021 -20222021/11/19
HCL 46/2021privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2022 în comuna Măgura2021/11/19
HCL 45/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Măgura, judeţul Buzău. 2021/11/19
HCL 44/2021privind stabilirea modalităţii de gestiune a serviciului de iluminat public în comuna Măgura, judeţul Buzău.2021/11/19
HCL 38/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ aferente proiectului ,, Imbracaminte bituminoasa usoara pe drumuri de pe raza comunei 􏰉􏰝􏰤􏰡􏰒􏰗􏰥 􏰦􏰡􏰖􏰚􏰢􏰡􏰠 􏰄􏰡􏰧􏰝􏰡􏰮2021/09/30
HCL 37/2021privind încetarea Contractului de concesiune nr. 1121 din 20 martie 20202021/09/30
HCL 36/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Magura, jud. Buzau2021/09/30
HCL 35/2021privind incetarea mandatului de consilier al domnului Popescu Vasile Dan si vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului Local al comunei Magura, judetul Buzau2021/09/30
HCL 34/2021􏰑􏰒􏰓􏰔􏰓􏰕􏰖 􏰗􏰑􏰒􏰘􏰙􏰗􏰒􏰚􏰗 􏰖􏰚􏰛􏰚􏰜􏰕􏰝􏰒􏰓􏰓 􏰑􏰒􏰚􏰞􏰚􏰖privind aprobarea desemnării preşedintelui de şedinţă pentru lunile 􏰞􏰚􏰖􏰓􏰕􏰢 octombrie, noiembrie, decembrie 20212021/09/30
HCL 33/2021privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Măgura în Consiliul de administraţiei al Şcolii Gimnaziale Măgura, judeţul Buzău2021/08/31
HCL 32/2021pentru aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada ianuarie- iunie 20212021/07/27
HCL 31/2021privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al comunei Magura, jud. Buzau2021/07/27
HCL 30/2021privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 8 din 16 februarie 20112021/07/27
HCL 29/2021privind aprobarea executarii ridicarii topo, studiului de fezabilitate si studiului geotehnic pentru proiectul 􏱔Infiintare distributie gaze naturale in comuna Magura cu satele Magura si Ciuta , judetul Buzau . 􏱕2021/07/27
HCL 28/2021privind aprobarea desemnării preşedintelui de şedinţă pentru lunile iulie, august, septembrie 20212021/06/29
HCL 27/2021privind modificarea membrilor si a Actului Constitutiv si Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care comuna Măgura este membru asociat2021/06/29
HCL 26/2021privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Magura, județul Buzău2021/06/29
HCL 25/2021privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Magura, judeţul Buzau2021/06/29
HCL 24/2021privind aprobarea platii cotizatiei aferente anului 2021 pentru comuna Magura catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara 􏰬Buzau 2008􏰭2021/05/28
HCL 23/2021privind aprobarea cuantumului burselor scolare acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din comuna Magura în anul şcolar 2020 -20212021/04/29
HCL 22/2021privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Măgura pentru anul 20212021/04/19
HCL 21/2021privind aprobarea organigramei si statului de funcţii pentru aparatul de specialitate (funcţii publice si funcţii contractuale) al primarului comunei Măgura, judeţul Buzău2021/03/31
HCL 20/2021privind initierea procedurii de inchiriere a terenurilor aflate in proprietatea privata a comunei Măgura în suprafaţă de 17,88 ha2021/03/31
HCL 19/2021la proiectul de hotărâre privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 2354 din 3 iunie 20152021/03/31
HCL 18/2021privind aprobarea amplasamentului stațiilor publice pentru traseele de transport rutier de persoane care tranzitează comuna Magura și a propunerii referitoare la programul de transport pe traseul care deservește comuna Magura, județul Buzău2021/03/31
HCL 17/2021privind aprobarea solicitarii prelungirii valabilitatii scrisorii de garantiei din partea Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii-SA, plata comisionului de garantare si valoarea proiectulului integrat finantat prin sub-masura 7.2 al comunei Magura2021/03/31
HCL 16/2021privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1451 /2013 încheiat cu Compania Nationala Posta Romana S.A2021/03/31
HCL 15/2021privind  aprobarea darii in folosinta gratuita  a unor imobile catre Școala Gimnazială Măgura 2021/03/31
HCL 14/2021neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/ acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Măgura.2021/03/31
HCL 13/2021privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism al comunei Magura2021/03/31
HCL 12/2021privind aprobarea desemnării preşedintelui de şedinţă pentru lunile aprilie, mai , iunie 20212021/03/31
HCL 11/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară„PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Magura este membru asociat2021/02/26
HCL 10/2021privind nominalizarea de către consiliul local al comunei Magura adoi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Magura2021/02/26
HCL 9/2021Privind omagierea venerabilei doamne Dumitrescu Niculina, cu domiciliul pe raza comunei Magura si care sarbatoreste 100 ani de viata2021/02/26
HCL 8/2021pentru aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local in care beneficiarii prevederilor Legii 416/2001 pot presta activitati2021/02/26
HCL 7/2021privind aprobarea modificarii prin act aditional a contractului de concesiune nr. 903/26.02.20162021/01/28
HCL 6/2021privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 40 din 28.08.20172021/01/28
HCL 5/2021privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2021 al Centrului de informare turistica comuna Magura si proximitati2021/01/28
HCL 4/2021privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru comuna Magura2021/01/28
HCL 3/2021privind aprobarea vanzarii directe a unei suprafete de teren apartinand domeniului privat al comunei Magura catre SC I&B Nelio 2005 SRL2021/01/28
HCL 2/2021privind aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20202021/01/28
HCL 41/2020privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie, februarie si martie 20212020/12/23
HCL 40/2020privind trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului teren situat in intravilanul satului Ciuta, com. Magura, jud. Buzau in suprafata de 300mp2020/12/23
HCL 39/2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Magura, jud. Buzau2020/12/23
HCL 38/2020privind aprobarea structurii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Magura, jud. Buzau pentru anul scolar 2021-20222020/12/23
HCL 37/2020privind aprobarea dezmembrarii imobilului inscris in CF 20725 Magura, jud. Buzau, teren intravilan si extravilan rezultand numerele cadastrale 21077 si 210782020/11/27
HCL 36/2020privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si a amenzilor aplicabile in anul fiscal 2021 in comuna Magura2020/11/27
HCL 35/2020privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Magura in Consiliul de administratie sl Scolii Gimnaziale Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 34/2020privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 al comunei Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 33/2020privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Magura, jud. Buzau2020/11/27
HCL 20/2020privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local, la data de 30 iunie 20202020/06/29
HCL 21/2020privind atestarea modificarii Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Măgura,judeţul Buzău2020/06/29
HCL 13/2020privind aprobarea cererii de finantare si a cheltuielilor aferente proiectului „Extindere scoala si construire sala sport in sat Magura, com. Magura, jud. Buzau”2020/02/19
HCL 12/2020privind aprobarea Bugetului propriu al comunei Magura pentru anul 20202020/02/19
HCL 11/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Magura2020/02/19
HCL 10/2020privind Infiintare distributie gaze naturale in comune Magura, jud. Buzau2020/02/19
HCL 9/2020privind aprobarea desemnarii presedintelui de sedinta pentru lunile martie, aprilie si mai 20202020/02/19
HCL 4/2020privind aprobarea structurii reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Măgura, judeţul Buzău pentru anulşcolar 2020– 20212020/01/30
HCL 3/2020pentru aprobarea raportului de activitate al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav in perioada iulie-decembrie 20192020/01/30
HCL 2/2020privind încetarea Contractului de inchiriere nr. 2419 din 4 iunie 20152020/01/30
HCL 1/2020privind aprobara incheierea exercitiului financiar al anului 20192020/01/09

Arhiva Hotărâri ale Consiliului local al comunei Măgura 2011 – 2019

 

Comments are closed.